Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)

Daty chrztu Polski? (Дата крещения Польши?)

966 Mieszko I (pierwszy polski władca) przyjmuje chrzest i poślubia księżniczkę czeską – Dobrawę. Jest to pierwszy krok w chrystianizacji pierwotnie pogańskiego narodu polskiego.

Перевод: 966 Мешко I (1-ый польский правитель) был крещен и женился на чешской принцессы - Добраве. Это 1-ый шаг в Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) христианизации языческого сначало польского народа.

4. Co to jest Mazurek Dąbrowskiego? (Что такое Мазурка Домбровского?)

Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Перевод: Мазурка Домбровского - польская патриотическая песня 1797 года, с 26 февраля 1927 г. официальный гимн Республики Польша.

5. Hymn Polski (Гимн Польши)Mazurek Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) Dąbrowskiego (Мазурка Домбровского)

Jeszcze Polska nie zginęła, Ещё Польша не погибла,

Kiedy my żyjemy. Пока мы живойём.

Co nam obca przemoc wzięła, Всё, что взято вражьей силой,

Szablą odbierzemy. Саблями вернём.

Marsz, marsz, Dąbrowski, Марш, марш, Домбровский

Z ziemi włoskiej do Polski, Мы от Рима Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) к землям Польским

Za twoim przewodem Под твоей рукою свобода

Złączym się z narodem. Нас соединит с народом

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Перейдём мы Вислу с Вартой,

Będziem Polakami, Чтобы поляками нам быть.

Dał nam przykład Bonaparte, По примеру Бонапарта

Jak zwyciężać mamy. Мы сумеем одолеть

Marsz, marsz, Dąbrowski… Марш, марш Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна), Домбровский

Jak Czarniecki do Poznania Как Чарнецкий в Познань прибыл

Po szwedzkim zaborze, Шведский плен избыв,

Dla ojczyzny ratowania Мы для спасения отчизны

Wrócim się przez morze. Из-за моря мы

Marsz, marsz, Dąbrowski… Марш, марш, Домбровский...

Już tam ojciec do swej Basi Произнесет: «Слушай, дочь», – папаша,

Mówi Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) zapłakany: Слёз не пряча здесь, –

"Słuchaj jeno, pono nasi «Слышишь, наступают наши:

Biją w tarabany." Барабаны бьют».

Marsz, marsz, Dąbrowski… Марш, марш, Домбровский...

6. Jakie dwa wiersze zawierają oryginalny tekst hymnu? (Какие два куплета содержат уникальный текст гимна?)

Niemiec, Moskal nie osiędzie, Не селиться [в краю нашем] ни Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) германцу, ни москалю,

Gdy jąwszy pałasza Коль, под сенью палашей,

Hasłem wszystkich zgoda będzie Нашим кличем станут согласие

I Ojczyzna nasza И наша Отчизна

Marsz, marsz, Dąbrowski… Марш, марш, Домбровский

Na to wszystkich jedne głosy И соединятся наши голоса в один:

Dosyć tej niewoli Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)! Конец неволе!

Mamy Racławickie kosy Есть у нас косы рацлавицкие,

Kościuszkę, Bóg pozwoli. С нами Костюшко, и Бог нам поможет".

Marsz, marsz, Dąbrowski… Марш, марш, Домбровский.

Autor polskiego hymnu (Создатель польского гимна)

Jozef Wybicki

Перевод: Юзеф Выбицки

8. Kto taki Dąbrowskie? (Кто таковой Домбровский?)

Po 3 rozbiorze, utracie niepodleg Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)łości przez Polskę, po klęsce walk o niepodległość w Polsce: powstania kościuszkowskiego w 1794, nastąpiła emigracja żołnierzy i oficerów z Polski głownie do Francji i Włoch.

Legiony Polskie we Włoszech były polskim wojskiem, utworzonym zagranicą, w 1797 roku z emigrujących żo Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)łnierzy polskich.

W porozumieniu z Napoleonem, General Jan Henryk Dąbrowski (twórca Legionów Polskich) podpisał 9 stycznia 1797 roku umowę z rządem Republiki Lombardzkiej o stworzeniu w Lombardii (północne Włochy) Legionów Polskich.

Współtwórcami Legionów byli znani uczestnicy walk o niepodległoś Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ć z końca XVIII wieku: generał Karol Kniaziewicz i polityk, poeta i żołnierz: Józef Wybicki.

Symbolem wiary w niepodległość stała się w 1797 roku pieśń legionistów napisana przez Józefa Wybickiego, zwana też «Mazurkiem Dąbrowskiego», (melodia mazurka) która w XX wieku (w 1927 roku) zosta Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ła polskim hymnem narodowym

Перевод: После третьего раздела Польши, утрата Польшей независимости, после поражения в борьбе за независимость Польши, восстания Костюшко в 1794 году, была эмиграция боец и офицеров польских, приемущественно в Францию и Италию.

Польским легионом в Италии была польская армия, сделанная за рубежом, эмигрировавшие в 1797 году польским бойцами Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна).

В согласовании с Наполеоном, генерал Ян Генрик Домбровский (создатель польских легионов) 9 января 1797 подписал соглашение с правительством Республики Ломбардия о разработке в Ломбардии (северная Италия) Польских Легионов.

Соавторы легионы были известны бойцы за независимость с конца восемнадцатого века: генерал Кароль Князевич и политик, поэт и боец: Джозеф Выбицки.

Знак веры в независимость Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) в 1797 году стала песня, написанная Джозефом Выбицким, которая также именуется «Мазурка Домбровского» (мелодия мазурки), которая в ХХ веке (в 1927г.) стала польским государственным гимном.

9. Jaki instrument grał hymn? (Какой инструмент играет государственный гимн?)

Taraban

Перевод: Тарабан

10. Data przyjęcia Konstytucji Polskiej (Дата принятия Конституции Польши)

Konstytucja Polskiej 3 Maja Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) 1791 roku.

Перевод: Конституция Польши 3 мая 1791 года.

11.Co było na 13 grudnia w historii Polski? (Что было 13 декабря в истории Польши?)

Wprowadzenie Stanu Wojennego przez generala Jaruzelskiego. Delegalizacja pierwszej Solidarnosci.

Перевод: Введение военного положения от генерала Ярузельского. Запрет 1-ый солидарности

12. Co robisz w Wielką Sobotę? (Что делаете в Величавую Субботу?)

M Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ódlcie się, kolorowych jaj i uświęcić jedzeni.

Перевод: Молимся, красим яичка и свентим еду.

13. Dzień Polonii i Polaków za Granicą (Денек Полонии и поляков за границей)

Polskie święto obchodzone 2 maja

Перевод: Польский праздничек, отмечаемый 2 мая

14. Które góry przekraczają Polska? (Какие горы пересекают Польшу?)

Tatry, Karpat.

Перевод: Татры Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна), Карпаты.

15. Święto Niepodległości Polski (Денек Независимости Польши)

11 listopada / jedenasty ноября.

Перевод: 11 ноября / одиннадцатого ноября.

16. Kto był pierwszym królem Polski? (Кто был первым польским владыкой?)

W 1025 roku zostaje koronowany na pierwszego króla polskiego, dzięki wsparciu Ottona 3, cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. Dowodem dobrych stosunków mi Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ędzy obu władcami był zorganizowany w 1000 roku - zjazd gnieźnieński.

Перевод: В 1025 году Болеслава Храброго коронуется первым королём польским, при поддержке Оттона 3, правитель Священной Римской империи германской цивилизации. Подтверждением хороших отношений меж 2-мя правителями был организован в 1000 году - гнёзненский съезд.

17. Testament Krzywoustego -co w nim było Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)? (Статут Кривоустого –что в нём было?)

W 1138 roku, przed swą śmiercią, wydał testament regulujący zasady następstwa tronu. Był on kompromisem, który godził jedność państwa z prawem każdego z książęcych synów do dziedziczenia ziemi. Princepsem (czyli księciem zwierzchnim, lub seniorem całej Polski) mia Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ł być każdorazowo najstarszy członek dynastii Piastów. Podstawę jego władzy stanowiła dzielnica senioralna obejmująca prawdopodobnie ziemie: krakowską, sieradzką, łęczycką, wschodnią Wielkopolskę (z Kaliszem i Gnieznem), Kujawy (z Kruszwicą) oraz kontrolę nad Pomorzem. Godność pierwszego princepsa przypadła Władysławowi, który otrzymał tak Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)że (jako własną dzielnicę dziedziczną) Śląsk wraz z ziemią lubuską. Bolesław (Kędzierzawy) objął Mazowsze z częścią Kujaw, Mieszko III (Stary) - część Wielkopolski z Poznaniem, zaś Henryk - ziemię sandomierską (która najprawdopodobniej wydzielona została dla niego dopiero po śmierci Krzywoustego, nie zaś Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) od razu w testamencie). Najmłodszy z braci, Kazimierz, pozostał bez własnej dzielnicy.)

Лаконичный перевод: Статут Кривоустого - это политическое завещание польского князя Болеслава Кривоустого, в каком он установил порядок раздела польских земель меж своими отпрысками и старшинство меж ними.

18. Kto wygrał bitwę pod Płowcami? (Кто выиграл битву под Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) Пловцами?)

Bitwa pod Płowcami – bitwa rozegrana 27 września 1331 roku pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego pod wodzą komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lutterberga, marszałka zakonu Dietricha von Altenburga, wielkiego komtura Otto von Bonsdorfa, w okolicach wsi Płowce na Kujawach Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна). Wynik bitwy można uznać pod względem strategicznym za nierozstrzygnięty, lecz w całej batalii Łokietek odniósł sukces – moralny i militarny. Krzyżacy zaczęli liczyć się z Polakami na ich terytorium.

Перевод: Битва под Пловцами - битва произошла 27 сентября 1331 года, меж армиями Владиславом Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) Локетка и тевтонских рыцарей во главе с командующим государственной Отто фон Лютерберга, маршал ордена Дитрих фон Альтенбург, величавый военачальник Отто фон Бонсдорфа, неподалеку от деревни Пловце на Куявах. Схватка можно рассматривать исходя из убеждений стратегии выжидания, да и в целом фуррор боя Локетка - моральной и военной. Крестоносцы начали считаться с поляками на Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) их местности.

19. Król Jan III Sobieski? (Повелитель Ян III Собеский?)

Przyszło mu władać krajem skłóconym, wstrząsanym walkami frakcji magnackich, osłabionym terytorialnie (przejściowa okupacja Podola przez Turków i - choć wciąż odnosił zwycięstwa militarne (Wiedeń 1683) - nie podołał zadaniu uporz Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ądkowania spraw państwowych. Także w dziedzinie dyplomacji nie odniósł sukcesów (strata połowy Ukrainy na rzecz Rosji, chwiejne sojusze z Francją i Austrią). Wraz ze śmiercią Jana III Sobieskiego (1696) zakończył się okres sarmacki (szlachecki) Rzeczypospolitej - odtąd decydującą rolę w państwie odgrywały Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) koterie magnackie. W przeszłość odeszły także triumfy oręża polskiego.

Odniósł zwycięstwa nad Kozakami i Tatarami, a zwycięstwo na Turkami pod Chocimiem doprowadziło go na tron Polski. Doprowadził do podpisania traktatu przyjaźni z Austrią i wsławił się w odsieczy wiedeńskiej Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна), rozgramiając wojska tureckie oblegające Wiedeń w 1683 roku. W 1686 zawarł z Rosją pokój wieczysty. Oprócz świetnego przywódcy, był także mecenasem kultury i sztuki. Autor Listów do Marysieńki, które powstawały w czasie rozstań Sobieskiego z ukochaną żoną.

Лаконичный перевод: Ян Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) III Собеский — большой польский военачальник, повелитель польский и величавый князь литовский.

20. Kiedy miał miejsce Potop Szwedzki? (Когда имело место быть Шведскому Потопу?)

Potop szwedzki – szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku w czasie II wojny północnej (1655–1660). Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę. Potop szwedzki pokazał słabość Rzeczypospolitej, gdyż szwedzkie sukcesy możliwe Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна) były m.in. dzięki kolaboracji samych Polaków, którymi kierowały różne motywy. Choć ostatecznie najeźdźcy zostali wyparci z kraju, to koszt zawartych układów był wysoki, a zniszczenia materialne i kulturowe są widoczne do dziś. Formalnie zakończy Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна)ł go pokój w Oliwie zawarty w 1660 roku.

Лаконичный перевод: Шведский потоп — вторжение шведов в Речь Посполитую в 1655 — 1660 годах, причинившее этому государству большой урон. Определило заключение Виленского перемирия в Русско-польской войне 1654—1667 годах и совместную борьбу враждующих сторон против грозящей гегемонии шведов. Формально завершился после перемирия в Оливе.

21. Kiedy miał miejsce I Autor polskiego hymnu (Автор польского гимна), II, III rozbiór Polski? (Когда имело место быть I, II, III разделам Польши?)

Trzy rozbiory Polski w 1772, 1793 i 1795.

Перевод: Три раздела Польши в 1772, 1793 и 1795


aukcion-sostoitsya-12-noyabrya-2012-g-v-10-chas-00-min.html
aukcion-v-polzu-detej-vestnik-stroitelnogo-kompleksa-sankt-peterburg-86-26-04-2013.html
aukcionnaya-dokumentaciya-dlya-provedeniya-otkritogo-aukciona-po-priobreteniyu-prava-na-zaklyuchenie-dogovora-vodopolzovaniya-v-chasti-ispolzovaniya-uchastka-akvatorii-erika-repino-ploshadyu-00041-km.html